Câu 2: Giải ô chữ (trang 72 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

b) Từ mới xuất hiện trong ô chữ: Trung thu.