Soạn bài: Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

Câu 1: Tìm các từ chỉ sự vật trong khổ thơ sau (trang 8 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các từ chỉ sự vật là: tay em, răng, hoa nhài, tóc, ánh mai.

Câu 2: Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu dưới đây: (trang 8 sgk Tiếng Việt 3)

a) Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành.

b) Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

c) Cánh diều như dấu "á"

Ai vừa tung lên trời.

d) Ơ, cái dấu hỏi

Trông ngộ ngộ ghê

Như vành tai nhỏ

Hỏi rồi lắng nghe

Trả lời:

Những sự vật được so sánh với nhau:

Hai bàn tay em được so sánh với hoa đầu cành.

Mặt biển được so sánh với tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

Cánh diều được so sánh với dấu "á".

Dấu hỏi được so sánh như vành tai nhỏ.

Câu 3: Trong các hình ảnh so sánh trên em thích hình ảnh nào? Vì sao? (trang 8 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Có thể chọn hình ảnh: dấu hỏi giống như một vành tai nhỏ vì đó là nhận xét đúng. Cái dấu hỏi cũng tròn và cong như một vành tai người.