Soạn bài: Chính tả: Tập - chép: Cậu bé thông minh

Câu 1: Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? (trang 6 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

– Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.

– Các chữ can được viết hoa trong bài chính tả là : Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

Câu 2: Điền vào chỗ trống (trang 6 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) l hay n ?

– hạ lệnh.

– nộp bài.

– hôm nọ.

b) an hay ang ?

– đàng hoàng.

– đàn ông.

- sáng loáng.

Câu 3: Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau (trang 6 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Số thứ tự Chữ Tên chữ
1 a a
2 ă á
3 â
4 b
5 c
6 ch xê hát
7 d
8 đ đê
9 e e
10 ê ê