Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Chiều trên sông Hương

Câu 1: – Bài chính tả có mấy câu ? (trang 96 sgk Tiếng Việt 3)

– Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ?

Trả lời:

– Bài chính tả có ba câu.

– Chữ Chiều ở I đầu đề phải viết hoa. Các chữ Cuối, Phía, Đâu phải viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Chữ Hương, cồn Hến, Huế (và cả tên tác giả – nếu có viết) đều phải viết hoa vì đó là những tên riêng.

Câu 2: Điền vào chỗ trống oc hay ooc ? (trang 96 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Con sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe Tơ-moóc.

Câu 3: Viết lời giải các câu đố sau : (trang 96 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Đó là các chữ : trâu – trầu – trấu

b) Đó là hạt cát