Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Nhớ Việt Bắc

Câu 1: – Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát. (trang 119 sgk Tiếng Việt 3)

– Những chữ nào phải viết hoa ?

Trả lời:

– Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.

– Những chữ nào phải viết hoa ?

Chữ Nhớ ở đầu đề, các chữ đầu dòng thơ và chữ Việt Bắc phải viết hoa.

Câu 2: Điền vào chỗ trống au hay âu ? (trang 119 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

– Hoa mẫu đơn, mưa mau hạt

– Lá trầu, đàn trâu

– Sáu điểm, quả sấu

Câu 3: Điền vào chỗ trống (trang 120 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) l hay n ?

– Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

– Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.

b) i hay iê ?

– Chim có tổ, người có tông

– Tiên học lễ, hậu học văn

– Kiến tha lâu cũng đầy tổ