Soạn bài: Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm

Bài đọc

Cháy nhà hàng xóm

Trong làng nọ có nhà bị cháy. Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu, ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy. Riêng có một người nhà ở ngay bên cạnh vẫn trùm chăn, bình chân như vại, nghĩ :

- Cháy nhà hàng xóm, chẳng việc gì mình phải bận tâm.

Nào ngờ, lửa mỗi lúc một to, gió thổi mạnh làm tàn lửa bay tứ tung, bén sang mái nhà ông ta. Lúc bấy giờ người kia mới chồm dậy, cuống cuồng tìm cách dập lửa. Nhưng không kịp nữa rồi. Nhà cửa, của cải của ông ta đã bị ngọn lửa thiêu sạch.

TRUYỆN NGỤ NGÔN

- Bình chân như vại : ý nói không quan tâm, lo lắng gì.

- Tứ tung : tản ra khắp mọi chỗ, mọi nơi.

- Bén : (lửa) bắt vào một vật, làm cháy vật đó.

- Cuống cuồng : vội vàng, rối rít.

Nội dung bài: Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau.

Câu 1: Thấy có nhà cháy, mọi người trong làng làm gì ? (trang 139 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn đầu truyện.

Trả lời:

Thấy có nhà cháy, mọi người trong làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu, ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy.

Câu 2: Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm nghĩ gì, làm gì ? (trang 139 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... mình phải bận tâm

Trả lời:

Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm vẫn trùm chăn, bình chân như vại, nghĩ: cháy nhà hàng xóm chứ có cháy nhà mình đâu mà lo.

Câu 3: Kết thúc câu chuyện ra sao ? (trang 139 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn cuối truyện: Nào ngờ... đến hết.

Trả lời:

Kết thúc câu chuyện, lửa to gió mạnh làm tàn lửa bay tứ tung, bén sang mái nhà ông ta. Bấy giờ ông ta vội vã dập lửa nhưng không kịp, mọi thứ đã bị thiêu sạch.

Câu 4: Câu chuyện này khuyên ta điều gì ? (trang 139 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

Câu chuyện này khuyên ta cần phải quan tâm, giúp đỡ người khác, nhất là hàng xóm láng giềng.