Soạn bài: Kể chuyện: Bóp nát quả cam

Câu 1: Sắp xếp lại các tranh sau theo đúng nội dung câu chuyện Bóp nát quả cam : (trang 126 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy quan sát kĩ các bức tranh, sắp xếp lại thứ tự và kể lại câu chuyện

Trả lời:

Thứ tự đúng: 2 – 1 – 4 – 3

Câu 2: Dựa vào các tranh đã được sắp xếp lại, kể từng đoạn câu chuyện. (trang 126 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

- Tranh 2 : Thấy quân giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

- Tranh 1 : Quốc Toản giằng co với lính canh để xuống gặp Vua nói hai chữ “xin đánh”.

- Tranh 4 : Quốc Toản chạy xuống thuyền rồng xin Vua cho đánh, rồi đặt thanh gươm lên gáy chịu tội. Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý vì thấy cậu còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

- Tranh 3 : Vì bị Vua xem là trẻ con và căm giận khi nghĩ tới quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam.

Câu 3: Kể lại toàn bộ câu chuyện. (trang 126 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Giặc Nguyên sai sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Trần Quốc Toản vô cùng căm giận khi thấy quân giặc ngang ngược đủ điều.

Khi biết vua đang bàn việc dưới thuyền cùng các vương hầu, Trần Quốc Toản giằng co với lính canh vì chờ mãi không gặp được Vua để nói hai chữ “xin đánh”.

Quốc Toản chạy xuống thuyền rồng xin Vua cho đánh, rồi đặt thanh gươm lên gáy chịu tội. Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý vì Vua thấy cậu còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

Vì bị Vua xem là trẻ con và căm giận khi nghĩ tới quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam.