Soạn bài: Chính tả: Lượm

Câu 1: Nghe – viết : Lượm (hai khổ thơ đầu) (trang 131 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

  Chú bé loắt choắt  Cái xắc xinh xinh  Cái chân thoăn thoắt  Cái đầu nghênh nghênh.   Ca lô đội lệch  Mồm huýt sáo vang  Như con chim chích  Nhảy trên đường vàng…  

? Đếm số chữ của mỗi dòng thơ.

Trả lời:

Mỗi dòng thơ gồm 4 chữ.

? Nên viết các dòng thơ từ ô nào trong vở ?

Trả lời:

Nên viết các dòng thơ từ ô thứ 3 trong vở.

Câu 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? (trang 131 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a)

- (sen, xen) : hoa sen, xen kẽ

- (sưa, xưa) : ngày xưa, say sưa

- (sử, xử) : cư xử, lịch sử

b)

- (kín, kiến) : con kiến, kín mít

- (chín, chiến) : cơm chín, chiến đấu

- (tim, tiêm) : kim tiêm, trái tim

Câu 3: Thi tìm nhanh các từ ngữ chứa tiếng : (trang 132 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Chỉ khác nhau ở âm s hay x.

Mẫu: nước sôi - đĩa xôi, ngôi sao - xao xác.

Trả lời:

se lạnh - xe chỉ, sạ lúa - xạ hương, dầu sả - xả rác, sương muối - xương gà, sinh nở - xinh đẹp, sơ suất - xơ mướp...

b) Chỉ khác nhau ở âm i hay iê.

Mẫu : nàng tiên – lòng tin, lúa chiêm, chim sâu

Trả lời:

Lúa chiêm - con chim, tìm tòi - tiềm năng, kín mít - kiến nghị, nhịn ăn – nhiệm vụ,…