Soạn bài: Chính tả: Bác sĩ Sói

Câu 1: Tập chép : Bác sĩ Sói (trang 43 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Muốn ăn thịt Ngựa, Sói giả làm bác sĩ, đến gần Ngựa, bảo: “Có bệnh, ta chữa giúp cho.” Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho Ngựa hết chạy, nhưng Ngựa đã kịp thời tung vó, đá cho Sói một cú trời giáng.

? - Tìm tên riêng trong bài chính tả ?

- Lời nói của Sói được đặt trong dấu gì ?

Trả lời:

- Tên riêng trong bài chính tả : Sói, Ngựa

- Lời nói của Sói được đặt trong dấu ngoặc kép

Câu 2: Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? (trang 43 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a) - (lối, nối) : nối liền, lối đi

- (lửa, nửa) : ngọn lửa, một nửa

b) - (ước, ướt) : ước mong, khăn ướt

- (lược, lượt) : lần lượt, cái lược

Câu 3: Thi tìm nhanh các từ : (trang 43 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l (hoặc n)

- Chứa tiếng bắt đầu bằng l : lá, lạ, lạc, lái, lãi, lão, lắm, lẻ, lê, lễ, lịch, lo lắng, lỗ, lông, lộc, lội, lớn, liền, lũ lụt, lung lay, lưng, …

- Chứa tiếng bắt đầu bằng n : na, nảy, nách, nanh, năm, nắm, nặn, nắp, nẻ, ném, nếm, nến, nết, no, nọc, non, nón, nõn, núi, …

b) Chứa tiếng có vần ươc (hoặc ươt).

- Chứa tiếng có vần ươc : ước, bước, cược, dược, được, hài hước, lược, nước, rước, bắt chước, …

- Chứa tiếng có vần ươt : ướt, sướt mướt, lượt, rượt, vượt, trượt, say khướt, …