Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động

Câu 1: Hãy kể tên các môn em học ở lớp 2. (trang 59 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Quan sát thời khóa biểu của em và trả lời.

Trả lời:

- Các môn chính: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Thể dục, Nghệ thuật (Âm nhạc, Thủ công, Mỹ thuật).

- Môn tự chọn: Tiếng Anh.

Câu 2: Các tranh dưới đây vẽ một số hoạt động của người. Hãy tìm từ chỉ mỗi hoạt động. (trang 59 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em chú ý tới hoạt động của mọi người trong tranh, sau đó diễn tả lại bằng từ ngữ ngắn gọn.

Trả lời:

- Tranh 1: đọc bài.

- Tranh 2: viết bài.

- Tranh 3 : dạy học.

- Tranh 4 : Trò chuyện.

Câu 3: Kể lại nội dung mỗi tranh trên bằng 1 câu. (trang 59 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em chú ý tới hoạt động và thái độ của mọi người trong tranh, sau đó kể lại bằng một câu.

Trả lời:

- Tranh 1: Lan đang đọc bài chăm chú.

- Tranh 2: Hùng viết bài say sưa.

- Tranh 3 : Bố dạy Hùng học bài.

- Tranh 4 : Lan và Hằng đang trò chuyện vui vẻ.

Câu 4: Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây: (trang 59 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em đọc kĩ cả câu và tìm từ chỉ hoạt động phù hợp.

Trả lời:

a) Cô Tuyết Mai dạy môn Tiếng Việt.

b) Cô giảng bài rất dễ hiểu.

c) Cô khen chúng em chăm học.