Soạn bài: Tập làm văn: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách

Câu 1: Trả lời câu hỏi bằng hai cách theo mẫu: (trang 54 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

a) Em có đi xem phim không ?

- Có, em sẽ đi xem phim.

- Không, em không đi xem phim đâu.

b) Mẹ có mua báo không ?

- Có, mẹ sẽ mua báo.

- Không, mẹ không mua đâu.

c) Em có ăn cơm bây giờ không ?

- Có, em sẽ ăn cơm bây giờ.

- Không, em không ăn cơm bây giờ đâu.

Câu 2: Đặt câu theo các mẫu sau, mỗi mẫu 1 câu: (trang 54 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

a) Trường em không xa đâu !

b) Trường em có xa đâu !

c) Trường em đâu có xa !

Trả lời:

- Em không đi chơi đâu.

- Em có đi chơi đâu.

- Em đâu có đi chơi.

Câu 3: Tìm đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục. (trang 54 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời: