Soạn bài: Chính tả: Trên chiếc bè

Câu 1: Nghe-viết: Trên chiếc bè (từ Tôi và Dế Trũi … đến nằm dưới đáy.) (trang 37 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường.

Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba bốn lá bèo sen lại, làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng.

Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy.

? Bài chính tả có những chữ nào phải viết hoa ? Vì sao ?

? Sau dấu chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết thế nào ?

Trả lời:

Bài chính tả có những chữ sau phải viết hoa :

+ Tên bài : Trên.

+ Tên riêng : Dế Trũi

+ Từ đứng đầu mỗi câu : Tôi, Chúng, Ngày, Bè, Mùa.

Sau dấu chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết hoa và lùi vào 1 ô li.

Câu 2: Tìm 3 chữ cái có iê, 3 chữ cái có yê. (trang 37 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Viết yê khi không có âm đầu hoặc có âm đệm.

- Viết iê khi có âm đầu.

Trả lời:

- Chữ cái có iê : liếc, kiêu, xiêu, chiều, liều, hiền, tiếc, liềm, xiên, …

- Chữ cái có yê : duyệt, quyết, huyện, yêu, yếu, huyền, tuyết, tuyệt, …

Câu 3:Phân biệt cách viết các chữ in đậm trong câu: (trang 37 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt r/d/gi, ân/âng khi viết.

a) Trả lời :

Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.

- Viết dỗ : dỗ dành, dạy dỗ

- Viết giỗ: giỗ tổ, cúng giỗ

Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

- Viết dòng: dòng sông, dòng nước

- Viết ròng : ròng rã, ròng ròng

b) Trả lời :

Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương.

- Viết vần : vần thơ, gieo vần

- Viết vầng : vầng trăng

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

- Viết dân : dân làng, nhân dân, nông dân, công dân

- Viết dâng : dâng lên, nước dâng, dâng hiến