Soạn bài: Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào?

Câu 1: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khỏe (trang 133 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy tìm những từ có nghĩa trái ngược với các từ đã cho. Ví dụ: thông minh - ngốc nghếch,...

Trả lời:

tốt – xấu , ngoan – hư , nhanh – chậm , trắng – đen , cao – thấp , khỏe – yếu

Câu 2: Chọn một cặp từ trái nghĩa ở bài tập 1, hãy đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó. (trang 133 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

Ai (cái gì, con gì) thế nào ?
Thỏ chạy rất nhanh.
Sên đi rất chậm.
Trâu cày rất khỏe.
Chú gà mới nở vẫn còn rất yếu.

Câu 3: Viết tên các con vật trong tranh. (trang 134 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em quan sát những con vật trong bức tranh và nói tên của chúng. Đó là những con vật được nuôi ở trong nhà.

Trả lời:

1. Gà 2. Vịt 3. Ngan
4. Ngỗng 5. Bồ câu 6. Dê
7. Cừu 8. Thỏ
9. Bò 10. Trâu