Quảng cáo

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm gia đình

Câu 1: Hãy tìm 3 từ ngữ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em. (trang 116 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

đùm bọc, chăm sóc, giúp đỡ, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, thương yêu, nhường nhịn,…

Câu 2: Sắp xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu : (trang 116 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

1

anh

chị

em

chị em

anh em

2

khuyên bảo

chăm sóc

trông nom

giúp đỡ

3

anh

chị

em

nhau

Trả lời:

Ai làm gì ?
Anh chăm sóc, khuyên bảo em.
Chị chăm sóc, trông nom em.
Em giúp đỡ anh (chị).
Chị em giúp đỡ, chăm sóc nhau.
Anh em khuyên bảo nhau.
Quảng cáo

Câu 3: Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống ? (trang 116 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Dấu chấm dùng để kết thúc câu kể.

- Dấu chấm hỏi dùng để kết thúc câu hỏi.

Trả lời:

Bé nói với mẹ :

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà.

Mẹ ngạc nhiên :

- Nhưng con đã biết viết đâu ?

Bé đáp :

- Không sao mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc.