Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm gia đình

Câu 1: Hãy tìm 3 từ ngữ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em. (trang 116 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

đùm bọc, chăm sóc, giúp đỡ, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, thương yêu, nhường nhịn,…

Câu 2: Sắp xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu : (trang 116 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

1

anh

chị

em

chị em

anh em

2

khuyên bảo

chăm sóc

trông nom

giúp đỡ

3

anh

chị

em

nhau

Trả lời:

Ai làm gì ?
Anh chăm sóc, khuyên bảo em.
Chị chăm sóc, trông nom em.
Em giúp đỡ anh (chị).
Chị em giúp đỡ, chăm sóc nhau.
Anh em khuyên bảo nhau.

Câu 3: Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống ? (trang 116 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Dấu chấm dùng để kết thúc câu kể.

- Dấu chấm hỏi dùng để kết thúc câu hỏi.

Trả lời:

Bé nói với mẹ :

- Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà.

Mẹ ngạc nhiên :

- Nhưng con đã biết viết đâu ?

Bé đáp :

- Không sao mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc.