Soạn bài: Chính tả: Bà cháu

Câu 1: Tập chép : Bà cháu (từ Hai anh em cùng nói… đến ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng.) (trang 88 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Hai anh em cùng nói: “Chúng cháu chỉ cần bà sống lại.”

Cô tiên phất chiếc quạt màu nhiệm. Lâu đài, ruộng vườn phút chốc biến mất. Bà hiện ra, móm mém, hiền từ, dang tau ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng.

? - Tìm lời nói của hai anh em trong bài chính tả.

- Lời nói ấy được viết với dấu câu nào ?

Trả lời:

- Lời nói của hai anh em : “Chúng cháu chỉ cần bà sống lại”

- Lời nói được viết sau dấu hai chấm và đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 2: Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào các ô trống trong bảng dưới đây : (trang 88 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy ghép các tiếng và thêm dấu thanh để tạo thành những tiếng có nghĩa. Lưu ý:

- Viêt gh khi sau đó là âm i, e, ê

- Viết g khi đứng trước các âm còn lại

Trả lời:

Câu 3: Rút ra nhận xét từ bài tập trên. (trang 88 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

a) Trước những chữ cái nào, em chỉ viết gh mà không viết g ?

- Viết chữ gh khi đứng trước chữ cái : i, ê, e

b) Trước những chữ cái nào, em chỉ viết g mà không viết gh ?

- Viết chữ g khi đứng trước chữ cái : ư, ơ, a, u, ô, o.

Câu 4: Điền vào chỗ trống : (trang 88 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt s/x, ươn/ương khi viết.

a) x hay s ?

Trả lời:

nước sôi, ăn xôi, cây xoan, siêng năng.

b) ươn hay ương ?

Trả lời:

vươn vai, vương vãi, bay lượn, số lượng.