Soạn bài: Chính tả: Ngày hôm qua đâu rồi?

Câu 1: Nghe – viết: Ngày hôm qua đâu rồi ? (khổ thơ cuối) (trang 11 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

 - Ngày hôm qua ở lại  Trong vở hồng của con  Con học hành chăm chỉ  Là ngày qua vẫn còn. 

? Chữ đầu các dòng thơ viết như thế nào ?

- Chữ đầu các dòng thơ phải viết hoa.

? Nên viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở của em ?

- Nên viết mỗi dòng thơ từ ô thứ 4

Câu 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? (trang 11 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

(Em hãy phân biệt l/n, an/ang khi viết)

Trả lời:

a) (lịch, nịch) : quyển lịch, chắc nịch

(làng, nàng) : nàng tiên, làng xóm

b) (bàng, bàn) : cây bàng, cài bàn

(thang, than) : hòn than, cái thang.

Câu 3: Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau: (trang 11 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

(Em nhớ lại bảng chữ cái và tên chữ để hoàn thành bảng)

Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái
10 g giê
11 hát
12 i
13 ca
14 l e-lờ
15 em-mờ
16 en-nờ
17 o
18 ô
19 ơ

Trả lời:

Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái
10 g giê
11 h hát
12 i i
13 k ca
14 l e-lờ
15 m em-mờ
16 n en-nờ
17 o o
18 ô ô
19 ơ ơ

Câu 4: Học thuộc bảng chữ cái vừa viết. (trang 11 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)